Electro~Harmonix

We love EHX!!

Electro-Harmonix Deluxe Memory Man Analog Delay

$ 221.00

Electro-Harmonix Good Vibes Analog Modulator

$ 137.40

Electro-Harmonix Holy Stain Multi-Effect

$ 117.50

Electro-Harmonix Lester G Deluxe Rotary Speaker

$ 224.00

Electro-Harmonix Ring Thing Ring Modulator

$ 221.30

Electro-Harmonix Stereo Pulsar

$ 89.20

Electro-Harmonix Super Pulsar Stereo Tap Tremolo

$ 237.60

Electro-Harmonix The Worm

$ 104.70

Electro-Harmonix Wiggler Tube Vibrato

$ 201.30

Search our store